GELE KAART: RAADGEVINGEN VOOR U EN UW NABESTAANDEN


Senergiek-Nuenen c.a.
Deze kaart is bijgewerkt in: maart 2018.


A: ZAKEN DIE U NU AL KUNT REGELEN


Adressen en dergelijke
Leg een map/bestand aan met adressen van familieleden, vrienden en instanties waarmee u te maken hebt en waar als de omstandigheid zich voordoet een rouwkaart naar toe moet. Noteer ook relevante gegevens zoals: polisnummers, abonnementen, lidmaatschappen, aansluitnummers bij nutsbedrijven etc. Zorg dat u op de hoogte bent van inlogcodes en wachtwoorden indien gebruik gemaakt wordt van digitale dienstverlening.

Vul óók deze kaart in en zorg voor het actueel houden van map of kaart door periodiek te controleren. (wachtwoorden voor digitale diensten gescheiden bewaren i.v.m. de veiligheid)

Notaris.
Vraag een oriënterend gesprek aan bij uw notaris over de wenselijkheid van het maken van testamenten, codicillen, voogdijregelingen, het erfrecht en vermogensrecht in het algemeen en het successierecht in het bijzonder. Informeer vooraf naar de kosten. Algemeen foldermateriaal is vaak beschikbaar.

Wilsverklaring of Levenstestament.

U kunt bij uw notaris geïnformeerd worden over uw wensen die betrekking hebben op uw financiële situaties, ook na het overlijden van uw partner. Het is ook mogelijk uw persoonlijke wensen vast te leggen m.b.t. uw uitvaart, euthanasieverklaring of  orgaantransplantatie. Deze wensen zijn ook vast te leggen in een wilsverklaring. Meer informatie hierover kunt u vinden op deze pagina:

Of raadpleeg een Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA).

 

Uitvaartonderneming.
Haal bij een uitvaartondernemer het gratis boekje “Uitvaartcodicil ”. In dit boekje geeft U uw wensen aan ten aanzien van uitvaart en begrafenis of crematie. Het is aan te bevelen om over uitvaart of crematie in een vroegtijdig stadium heldere ideeën te hebben, in de emotionele omstandigheden van een overlijden kunnen gemakkelijk verkeerde (kostbare) beslissingen worden genomen.
Geef duidelijk aan wat uw wensen zijn: Zie het “Uitvaartcodicil” of “Wilsverklaring”.

 

Rekeningen:
Alle rekeningen die kosten van overlijden betreffen dienen bewaard te worden, in verband met de aftrekbaarheid als buitengewone lasten voor de aangiften inkomstenbelasting en recht van successie.
Als het een situatie betreft waarbij geen aanslag in de inkomstenbelasting aan de orde is, kan via een T-biljet eventueel teruggave van loonbelasting gevraagd worden.
 

Auto of Motor.
Als de houder van het kentekenbewijs overlijdt, moet de nieuwe eigenaar of houder (binnen 30 dagen) op het postkantoor het kentekenbewijs laten overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar.

Partner of Executeur-testamentair.
Vertel aan uw partner of de uitvoerder van uw wilsbeschikking (executeur-testamentair) waar deze kaart en uw belangrijke bescheiden zijn opgeborgen.

 


 

B: DIRECT TE REGELEN BIJ OVERLIJDEN.


(Neem contact op met)

Huisarts. / Behandelend arts.

Naam. ………

Tel.nr. ………

* * Overlijdensverklaring vragen. Deze wordt afgegeven door de huisarts of de behandelend arts. De verklaring is noodzakelijk om aangifte te doen van een overlijden.

* * Donorcodicil of wilsverklaring: wel/ geen.

 


 Uitvaartonderneming.

Naam. ……

Tel.nr. …….

Polisnr. ……

* * Wenst: Begrafenis

* * Wenst: Crematie.

De uitvaartondernemer regelt veel voor u, onder andere de aangifte van overlijden in de gemeente van overlijden. 


 

 Gemeentehuis Nuenen

Tel.nr. 040 - 2 631 631 

Aangifte van overlijden moet gedaan worden in de gemeente van overlijden. 
Gevraagd moet worden om een uittreksel uit het overlijdensregister, dit heeft u nodig voor: 

  • Het aanvragen van een verklaring van erfrecht; 
    Van ANW of het wijzigen van AOW;
  • Aanvragen van verzekeringsuitkeringen; 
  • ls na het overlijden een éénpersoons huishouden ontstaan dan kan het zijn dat bepaalde tarieven lager worden (bijv. reinigingsrechten e.d.) 
  • Hetzelfde kan gelden voor subsidieregelingen en toeslagen als het overlijden inkomstenverlaging tot gevolg heeft.

Kerkgenootschap

Naam. ………

Tel.nr. ………

Gezinsbijdrage… ja/nee

Contactpersoon c.q.


 

Executeur-testamentair.
Naam. ………

Adres. ………
 

Tel.nr. ………

 

 


C: OP KORTE TERMIJN TE REGELEN.

Neem contact op of stuur bericht van overlijden naar de volgende instanties. U heeft hiervoor een UITTREKSEL UIT HET OVERLIJDENSREGISTER nodig.

Notaris.

Naam. ………

Tel.nr. ………

* * Indien dat nodig is in verband met deblokkering van bankrekeningen of uitkeringen van verzekeringen moet aan de notaris een verklaring van erfrecht gevraagd worden.

Nodig hiervoor zijn:

* * Bewijs van overlijden.

* * Trouwboekje.

* * Namen, adressen en het beroep van de kinderen, een kopie van hun paspoort of legitimatiebewijs.

* * De notaris is specialist in de afwikkeling van nalatenschappen en successierecht, hij zal u graag van advies voorzien.

* * De voogdij over minderjarige kinderen kan de notaris begeleiden.

* * Testament….ja / nee.

 

 


Bank

 

Het overlijden melden bij bank.

Het volgende moet geregeld worden:

* * Opheffen of wijzigen van lopende betaal- of spaar/beleggingsrekeningen.

* * Nakijken welke automatische machtigingen moeten worden ingetrokken.

* * Eventuele blokkering van rekeningen laten opheffen na overleggen van een verklaring van erfrecht (zie notaris).

* * Hypotheekakte controleren op eventuele overlijdensclausules. Kwijtschelding na overlijden kan van toepassing zijn;

* * Als er sprake is van lopende leningen/ doorlopend krediet informeren of er een overlijdensclausule van toepassing is;

* * Zet bij voorkeur bankrekeningen op beider naam, na overlijden van een van de partners, kan de langstlevende over het geld beschikken al zal de bank na verloop van tijd om een verklaring van erfrecht verzoeken (notaris)

 

 


Pensioenfonds(en).

Naam. ………

Tel.nr. ………

Dit/ Deze moet ingelicht worden onder opgave van:

* * Pensioennummer;

* * Kopie van de overlijdensakte;

* * Eventuele wijziging giro/ banknummer e.d.

-Dit laatste moet vrijwel altijd schriftelijk-.

 

 Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Tel.nr. ………

Sofinummer.: …………

Het SVB-districtskantoor moet geïnformeerd worden:

* * Aangevraagd moet worden: Eventuele uitkering volgens de ANW;

* * Een wijziging in de AOW-uitkering.

 

  


Zorgverzekering.

Naam. ………

Tel.nr. ………

Polisnr. ………

Informeren.

* * Dit dient te geschieden onder overlegging van een kopie van de overlijdensverklaring.

* * Eventueel reeds betaalde premie terugvragen.

 

Centraal Administratie Kantoor (CAK).

 

Indien u een eigen bijdrage betaalt voor een voorziening uit de WMO of WLZ

dient u een wijzigingsformulier in te vullen met de aanpassing van uw inkomen door het overlijden van uw partner. Uw eigen bijdrage zal dan worden berekend op basis van alleen uw inkomen.


 

Overige verzekeringen.

* * Uitkeringen volgens lopende polissen aanvragen:

* * Naamswijziging doorgeven voor polissen die van kracht blijven zoals: Ziektekosten, Opstal, Inboedel enz.


 

Regelingen in verband met de huishuur.

Naam. ………

Tel.nr. ………

* * Overleg in elk geval met de verhuurder.

* * Algemene adviezen zijn niet van toepassing. 


 

Waterschap de Dommel.

Uw aanslag zuiveringsheffing en watersysteemheffing heeft u waarschijnlijk betaald op basis van 2 personen (code 0). Indien u nu alleen woont op dit adres kan deze heffing worden omgezet naar code 7. Deze wijziging kunt u doorgeven via www.dommel.nl/code

of via tel. no: 411 618618 keuze 1.

 

 

D: OOK NOG TE REGELEN.


Belastingdienst.

Belastingtelefoon 0800-0543

Kantoor: Karel de Grotelaan

Tel.nr.040 - 292 10 00.

Burgerservicenummer: ………

* * Indien u Zorgtoeslag of Huurtoeslag ontvangt kan dit van invloed zijn op de hoogte van deze Toeslagen i.v.m. het overlijden van een partner

* * Aangifte “Successie” bij de Inspectie Registratie en Successie moet binnen acht maanden na overlijden geschieden. Dit geldt ook als er geen aangifteformulieren zijn ontvangen. 


 

Seniorenkaart NS.

Klantenservice, afd. abonnementen, Antwoordnr. 9033, 3500 ZA Utrecht.

* * Abonnement stopzetten.

* * Vermeldt uw klantnummer.

* * De niet gebruikte termijn kan vergoed worden. 


 

Financiële verplichtingen die vervallen of veranderen.

* * Abonnementen op tijdschriften, lidmaatschappen van verenigingen e.d.

* * Diverse tarieven.


 

Documenten van de overledene

Rijbewijs, Paspoort, Identiteitskaart:

* * Deze kunt u op het gemeentehuis ongeldig laten maken ter voorkoming van misbruik door derden.