Clubreglement

voor Bridgeclub SENERGIEK Nuenen

 

Artikel 1.

Naam en wettelijke basis

 1. De bridgeclub draagt de naam: Bridgeclub SENERGIEK Nuenen 
 2. De bridgeclub is opgericht op 4 januari 1995.
 3. Het bestuur van SENERGIEK Nuenen  geeft toestemming tot het oprichten van een club, als bedoeld in artikel 23 van het Afdelingsreglement van SENERGIEK Nuenen, vastgesteld op 29 april 2022.
 4. De organisatie van Bridgeclub SENERGIEK Nuenen vindt plaats met inachtneming van de Statuten van SENERGIEK Nuenen dd. 18 juni 2019 en het daaruit voortvloeiende Afdelingsreglement dd. 29 april 2022 en het hierop aansluitende Clubreglement (CR) van SENERGIEK Nuenen

 

Artikel 2.

Doel

 1. Conform artikel 23, lid 2 van het Afdelingsreglement voor SENERGIEK Nuenen is het doel van de club het scheppen van een zinvolle en aangename tijdsbesteding voor leden en het bevorderen van goede onderlinge contacten.
 2. De bridgeclub tracht dit te bereiken door het organiseren van bridgecompetities en bridgedrives bij bijzondere gelegenheden.

 

 Artikel 3.

Organisatie

 1. Bridgeclub SENERGIEK Nuenen biedt gelegenheid tot bridgen in groepsverband, indien mogelijk op diverse tijden en plaatsen.
 2. De volgende groep is actief:

- de woensdagmiddaggroep in het Trefpunt,

 1. Het maximale aantal deelnemers per spelmiddag is:

- voor de woensdagmiddaggroep 64.

 

 Artikel 4.

Soorten leden

Voor deelname aan de activiteiten  van de bridgegroep is het lidmaatschap van SENERGIEK Nuenen vereist.

De bridgeclub kent de volgende soorten leden:

 1. Aspirant-leden, zijn leden van SENERGIEK Nuenen, woonachtig in de gemeente Nuenen c.a., die zich hebben aangemeld voor het lidmaatschap, doch waarvoor in de beoogde groep nog geen plaats beschikbaar is; zij worden op een wachtlijst geplaatst.
 2. Leden, die op de ledenlijst van de woensdagmiddaggroep zijn ingeschreven en met een vaste partner deelnemen aan de lopende competities.
 3. Ereleden, zij hebben wegens uitzonderlijke verdiensten deze titel verworven. Zij zijn functioneel niet meer actief en zijn vrijgesteld van de jaarlijkse clubbijdragen.

 

Artikel 5.

Rechten en plichten van de leden

 1. Alle leden hebben de plicht zich te gedragen in overeenstemming met de genoemde bepalingen van de Statuten van Senergiek Nuenen en verder het gestelde in het Clubreglement, het Competitiereglement en de door de Algemene Ledenvergadering (ALV) genomen besluiten na te leven.
 2. Aanmelding als nieuw lid geschiedt bij de secretaris, respectievelijk bij de daarvoor aangestelde ledenadministrateur, door middel van een inschrijfformulier.
 3. Overtreft de vraag het gestelde maximum van de bridgegroep, dan worden aangemelde kandidaten door de ledenadministrateur als aspirant-lid op een wachtlijst geplaatst. Zij kunnen dan als invallers door de wedstrijdleider opgeroepen worden.

 

Artikel 6.

Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 • door opzegging
 • bij niet nakomen van de financiële verplichtingen
 • bij royement, bij besluit van het Algemeen Bestuur van SENERGIEK Nuenen
 • na overlijden van het lid.
 1. Wordt door het bestuur van de Bridgeclub overwogen aan iemand het lidmaatschap van KBO Bridge te onthouden, dan dient het bestuur van SENERGIEK Nuenen daarover tijdig en schriftelijk te worden geïnformeerd. Het SENERGIEK-bestuur beslist in deze.

 

Artikel 7.

Samenstelling clubbestuur

 1. Het clubbestuur bestaat uit tenminste drie leden, die in ieder geval de volgende functies bekleden: voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. De voorzitter wordt, op voordracht van het zittende bestuur of van de Algemene Ledenvergadering (ALV), gekozen door de leden.
 3. De overige functies worden in onderling overleg binnen het gekozen bestuur verdeeld.
 4. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar, waarna herverkiezing mogelijk is.
 5. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
 6. Voorzitter, secretaris en penningmeester zullen niet gelijktijdig aftreden.

 

Artikel 8.

Taken van de bestuursleden

 1. De voorzitter
 • leidt de ledenvergaderingen en de vergaderingen van het bestuur,
 • vertegenwoordigt en presenteert de bridgeclub, waar dat van toepassing is,
 • onderhoudt het contact met de wedstrijdleiders.

 

 1. De secretaris
 • maakt de notulen van de ledenvergaderingen en de vergaderingen van het clubbestuur,
 • verzorgt de correspondentie,
 • stelt het jaarverslag op voor SENERGIEK bestuur en Algemene Ledenvergadering (ALV),
 • is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, inclusief het bijhouden van eventuele wachtlijsten. Deze taak kan ook overgedragen worden aan een ander bestuurslid.

 

 1. De penningmeester
 • is verantwoordelijk voor een goede financiële administratie,
 • int de bijdragen van de leden,
 • stelt het financiële jaarverslag op,
 • doet voorstellen voor de jaarlijkse begroting.

 

 1. De materiaalbeheerder
 • is verantwoordelijk voor een zorgvuldig beheer van de beschikbare materialen.
 • zorgt binnen de daarvoor goedgekeurde budgetten voor tijdige aanschaf en/of vervanging van benodigde spelmaterialen.

 

 1. De coördinator activiteiten (voorzitter TC) organiseert, in overleg met de wedstrijdleiders, de door het bestuur aangewezen extra activiteiten zoals:

   *   paasdrive

   *  kerstdrive

 

    *  overige door het bestuur goedgekeurde activiteiten.

 • is verantwoordelijk voor de voortgang van de organisatie van de activiteit en informeert daarover het bestuur en de wedstrijdleiders.
 • vormt desgewenst een werkgroep en/of een commissie ter voorbereiding en uitvoering van de geplande activiteit.

 

Artikel 9.

Wedstrijdleiders

 1. worden benoemd door het clubbestuur.

 

 1. Tot de taak van de wedstrijdleiders behoort
 • het opstellen van een concept voor de jaarlijkse speelkalender, ter goedkeuring van het bestuur.
 • zorgen voor een ordelijke organisatie van de bridgebijeenkomsten.
 • gebruik maken van het softwareprogramma “Bridge-it” voor het vaststellen en publiceren van de uitslagen van de competities.
 1. worden geïnformeerd over besluiten en voornemens van het bestuur, door middel van een kopie van de notulen van de bestuursvergaderingen. Naar aanleiding daarvan kunnen zij reageren bij het bestuur.

 

Artikel 10.

Bridgebijeenkomsten

 1. Gespeeld wordt in overeenstemming met het wedstrijd-reglement van de Nederlandse Bridgebond (NBB).
 2. Op de speeldag dienen alle leden – voor zover mogelijk - aanwezig te zijn.
 3. Verhindering dient op een overeengekomen wijze en tijd te worden gemeld aan de wedstrijdleider.
 4. Onverwachte verhindering dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de wedstrijdleider.
 5. In gevallen waarbij spelsituaties om arbitrage vragen, is de beslissing van de wedstrijdleider bepalend.

 

 

Artikel 11.

Verenigingsjaar

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar.
 2. Het bridgeseizoen loopt volgens de door het bestuur goedgekeurde speelkalender.
 3. Tijdens de zomermaanden wordt – zo mogelijk – zomerbridge georganiseerd op woensdagmiddag op per jaar vast te stellen data.

 

Artikel 12.

Geldmiddelen

 1. Verplichte bijdragen per verenigingsjaar van de leden; de hoogte daarvan wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
 2. Eenmalige bijdragen van aspirant-leden.
 3. Bijdragen van leden voor extra activiteiten.
 4. De bijdragen per lid dienen per bank overgemaakt te worden op de rekening van de penningmeester van de Bridgeclub.
 5. Bijdragen van het SENERGIEK-bestuur, op basis van de jaarlijks in te dienen begroting.
 6. Overige inkomsten.

 

Artikel 13

Attenties bij lief en leed

 1. Voor diverse voorvallen met betrekking tot lief en leed worden de bestedingen vastgesteld door het clubbestuur.
 2. Het clubbestuur stelt hiervoor een regeling op ter bevordering van eenduidigheid en continuïteit.
 3. Er wordt een contactpersoon aangesteld voor de uitvoering van de regeling.
 4. De coördinatie van de regeling is in handen van het hoofd ledenadministratie.

 

Artikel 14.

Ledenvergaderingen

 1. Voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
 2. Datum en agenda worden tenminste veertien dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden bekend gemaakt.
 3. Verplichte agendapunten voor de vergadering zijn:
 • Jaarverslag van de secretaris
 • Financieel jaarverslag van de penningmeester.
 • Verslag van de kascommissie.
 • Benoeming van nieuwe leden voor de kascommissie.
 • Begroting voor het lopende jaar.
 • Verkiezing van bestuursleden.
 1. Besluiten
 • worden genomen met meerderheid van stemmen.
 • stemmen over personen geschiedt schriftelijk, dan wel bij acclamatie.
 • stemmen over zaken geschiedt mondeling.
 1. Op schriftelijk verzoek van tenminste 10% van het aantal leden van Bridgeclub SENERGIEK Nuenen  moet een extra ledenvergadering bijeen geroepen worden.
 2. Het bestuur van Bridgeclub SENERGIEK Nuenen is verplicht een verzoek tot het bijeenroepen van een ledenvergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek in te willigen.
 3. Voordracht van nieuwe bestuursleden door leden is mogelijk:
 • Als het schriftelijk geschiedt met ondertekening van tenminste vijf leden
 • Met schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat
 • Met vermelding van de noodzakelijke gegevens van de kandidaat
 • De voordracht moet tenminste zeven dagen voorafgaande aan de datum van de Algemene Ledenvergadering (ALV), zijn ingediend bij de secretaris van de Bridgeclub SENERGIEK Nuenen

 

Artikel 15.

Onvoorzien

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Bridgeclub SENERGIEK Nuenen
 2. Leden kunnen binnen veertien dagen na het ter kennis brengen van het besluit tegen de beslissing beroep aantekenen bij het bestuur van SENERGIEK Nuenen, dat in hoogste instantie beslist.

 

Dit reglement is door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd op 4 oktober 2023.